nowo¶ci
     

 

 

         
   

Zgodno¶ć z Dyrektywami WEOznaczniki produkowane s± zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporz±dzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawieraj± substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

   
 

Copyright © Firma Kurant 2003-2024